Đất công ty

Đất công ty


 

DANH MỤC NỀN KINH DOANH
STT DIỆN TÍCH HƯỚNG ĐƠN GIÁ
 (đ/m2)
TỔNG GIÁ TRỊ TÊN ĐƯỜNG LỘ GIỚI QUY CHUẨN
XÂY DỰNG
1 92   Đông         24,500,000           2,254,000,000 Nội bộ C.Lớn 8 m 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, mái
 che thang, sân trước 3m
2 130   Đông         23,500,000           3,055,000,000 Nội bộ C.Lớn 8 m
3 83.25   Bắc         26,500,000           2,206,125,000  Đường số 22 8 m 1 trệt, 2 lầu, mái
 che thang,  sân trước 2.5m,      sân sau 1.5m ,
4 83.25   Bắc         26,500,000           2,206,125,000  Đường số 22 8 m
5 96.8   Bắc         26,500,000           2,565,200,000  Đường số 22 8 m
6 90 4.5 x 20 Tây         28,500,000           2,565,000,000  Đường số 25 12 m 1 trệt, 3 lầu, lầu 3 lùi 4m, sân trước 2.5m, sân sau 1.5m
7 90 4.5 x 20 Đông         42,500,000           3,825,000,000  Đường số 23 20 m 1 trệt, 3 lầu, mái che thang , sân trước 2.5m, sân sau 2m
8 90 4.5 x 20 Đông         42,500,000           3,825,000,000  Đường số 23  20 m 1 trệt, 3 lầu, mái
 che thang, sân trước 2.5m ,      sân sau 1.5m
9 90 4.5 x 20 Đông         42,500,000           3,825,000,000  Đường số 23  20 m
10 90 4.5 x 20 Đông         42,500,000           3,825,000,000  Đường số 23  20 m
11 90 4.5 x 20 Đông         42,500,000           3,825,000,000  Đường số 23  20 m
12 90 4.5 x 20 Đông         40,500,000           3,645,000,000  Đường số 23  20 m
13 81 4.5 x 18 Bắc         28,500,000           2,308,500,000  Đường số 32 12 m 1 trệt, 3 lầu, lầu 3 lùi 4m, sân trước 2.5m, sân sau 1.5m
14 81 4.5 x 18 Bắc         28,500,000           2,308,500,000  Đường số 32 12 m
15 81 4.5 x 18 Bắc         28,500,000           2,308,500,000  Đường số 32 12 m
16 101.2   Đông         28,500,000           2,884,200,000  Đường số 25 12 m
17 175   Đông         27,500,000           4,812,500,000  Đường số 25 12 m
18 90 4.5 x 20 Nam         26,500,000           2,385,000,000  Đường số 20 8 m 1 trệt, 2 lầu, mái
 che thang, sân trước 2.5m ,      sân sau 1.5m
19 90 4.5 x 20 Nam         26,500,000           2,385,000,000  Đường số 20 8 m
20 90 4.5 x 20 Nam         26,500,000           2,385,000,000  Đường số 20 8 m
21 90 4.5 x 20 Nam         26,500,000           2,385,000,000  Đường số 20 8 m
22 90 4.5 x 20 Nam         26,500,000           2,385,000,000  Đường số 20 8 m
23 90 4.5 x 20 Nam         26,500,000           2,385,000,000  Đường số 20 8 m
24 72 4 x 18 Tây         33,500,000           2,412,000,000  Trần Văn Kiểu  15 m  1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, mái
 che thang, sân trước 1.5m
25 72 4 x 18 Tây         33,500,000           2,412,000,000  Trần Văn Kiểu  15 m 
26 74   Nam         35,500,000           2,627,000,000  Vành Đai  20 m
27 67   Nam         35,500,000           2,378,500,000  Vành Đai  20 m
28 68 4 x 17 Nam- Đông Nam         33,500,000           2,278,000,000  Song Hành  37 m 1 trệt, 4 lầu, mái
 che thang, sân sau 1.5m
29 68 4 x 17 Nam- Đông Nam         33,500,000           2,278,000,000  Song Hành  37 m
                 
30 80 4 x 20 Đông Bắc         34,500,000           2,760,000,000  Đường số 44  20 m 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, mái
 che thang, 5m
31 128 8 x 16 Đông Bắc         24,500,000           3,136,000,000  Đường số 46  10 m 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, mái
 che thang 4m, sân trước 1.5m
32 262   Đông Nam         23,500,000           6,157,000,000  Đường số 59 14 m 1 trệt, 1 lầu, mái ngói,                sân trước 3m, sân sau 2m
33 160 8 x 20 Đông Nam         24,500,000           3,920,000,000  Đường số 59 14 m
34 160 8 x 20 Đông Nam         24,500,000           3,920,000,000  Đường số 59 14 m
35 248   Đông và Nam         28,000,000           6,944,000,000  ĐS 42 (Nam)  12 m 1 trệt, 2 lầu, lầu 3.8m x 5.7m
DTXD: 12m x 5.7m
 ĐS 57 (Đông)
36 87.5   Bắc- Đông Bắc         24,500,000           2,143,750,000  Đường số 58 16 m 1 trệt, 2 lầu, mái
 che thang, phòng sau( 50% DTXD)+ pergolar
37 160   Nam- Tây Nam         24,500,000           3,920,000,000  Đường số 58 16 m
38 123.2   Nam- Tây Nam         21,500,000           2,648,800,000  Đường số 58 16 m
39 72 4 x 18 Nam- Tây Nam         24,500,000           1,764,000,000  Đường số 60 12 m
40 66 4 x 16.5 Đông         37,878,788           2,500,000,000  Đường số 19 12 m 1 trệt, 3 lầu, mái che thang,
 sân sau 1.5m
new